KONCEPCJA PRACY

Szkoły Podstawowej nr 3 (z klasami integracyjnymi)

im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Pruszkowie

 

„Szkoła pielęgnuje piękno w każdym uczniu, który, jako jej absolwent,

często wraca do niej w miłych wspomnieniach”

 

Koncepcja pracy szkoły nakreśla podstawowe cele i zadania realizowane przez szkołę. Odgrywa rolę drogowskazu wytyczającego wszystkim członkom społeczności szkolnej ten sam kierunek działania.

DOKUMENTY ZAWIERAJĄCE NORMY I STANDARDY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY:

!  Statut Szkoły,

!  podstawa programowa kształcenia ogólnego,

!  szkolny zestaw programów nauczania,

!  program wychowawczy i profilaktyki,

!  plan nadzoru pedagogicznego,

!  arkusz organizacyjny,

!  roczny plan pracy szkoły.

 

STRATEGICZNE OBSZARY PRACY SZKOŁY

1.         Szkoła dba o jak najlepsze efekty kształcenia i rozwój uczniów.

2.         Szkoła posiada nowoczesną bazę umożliwiającą świadczenie usług edukacyjnych na najwyższym poziomie.

3.         Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie czują się bezpiecznie.

4.         Szkoła jest instytucją współpracującą ze społecznością lokalną.

5.         Szkoła jest efektywnie zarządzana.

 

1.         Szkoła dba o jak najlepsze efekty kształcenia i rozwój uczniów

                Organizacja procesu kształcenia w szkole stwarza każdemu uczniowi szansę rozwoju, umożliwia pełną realizację zadań szkoły oraz zmierza do osiągania celów edukacyjnych.

                Szkoła tworzy środowisko wspierające uczenie się i zaspokaja indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów. Rozkład zajęć jest zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym i uwzględnia wymogi higieny pracy umysłowej uczniów i nauczycieli, metody pracy są właściwie dobrane, zróżnicowane i skuteczne a sposoby oceniania zmierzają do poprawy efektów kształcenia.

J  Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

J  W szkole kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

J  Szkoła wychowuje do wartości.

J  Procesy edukacyjne w szkole są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

J  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

J  Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

J  Szkoła, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego, oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

J  Promowana jest wartość edukacji.

J  Od września 2014 r. edukacja dla chętnych odbywa się metodą dwujęzyczności.

J  Od września 2014 r. realizowane są programy rozszerzające treści podstawy programowej z przedmiotów matematyka i język polski - zajęcia „Ekstra matematyka”, „Sztuka pisania”,

J  Uczniowie są aktywni:

*       realizacja projektów edukacyjnych,

*       samorządność uczniowska,

*       wolontariat,

*       działalność artystyczna i kulturalna,

*       udział w zajęciach pozalekcyjnych,

*       udział w konkursach i zawodach sportowych,

*       organizacja wycieczek edukacyjnych i tematycznych,

*       edukacja rówieśnicza: „eksperckie korki”,

*       działalność w MRM.

Wspieranie kształcenia odbywa się poprzez:

*         pracę dydaktyczną na wysokim poziomie wspartą zajęciami pozalekcyjnymi, dokonywanie analizy i weryfikacji szkolnego zestawu programów nauczania, ewaluację stosowanych metod i form pracy oraz realizowanych programów w aspekcie osiąganych wyników,

*         kontynuację zajęć edukacyjnych w muzeach (Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Dulag 121” ), w Centrum Nauki Kopernik, w kinotece, w Karolinie, warsztaty teatralne prowadzone przez profesjonalnego aktora,

*         organizację procesu kształcenia poprzez systematyczną analizę i ocenę pod kątem wspomagania procesów nauczania i uczenia się,

*         stosowanie oceniania kształtującego i oceny „opisowej”,

*         przeprowadzenie diagnozy wstępnej w klasach 1,

*         przeprowadzenie diagnozy wstępnej w klasach 4 i 7 szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego,

*         po diagnozie przygotowanie indywidualnych programów naprawczych podnoszących efektywność kształcenia i realizacja w ramach zajęć statutowych,

*         realizacja w klasach I autorskiego programu „Dobry start”,

*         przeprowadzanie testów kompetencji w klasach II gimnazjum i egzaminów próbnych w klasach III gimnazjum, analizę umiejętności uczniów pod kątem standardów edukacyjnych i przygotowanie indywidualnych programów naprawczych podnoszących efektywność kształcenia,

*         dobre przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego,

*         szeroki udział uczniów w konkursach przedmiotowych, tematycznych, prowadzenie statystyki klasyfikacji, wyników testów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wyników konkursów przedmiotowych i innych konkursów rozwijających zainteresowania uczniów, promocję uczniów wyróżniających się,

*         upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych,

*         rozwijanie kompetencji informatycznych,

*         wsparcie pedagogiczne i socjalne dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz rodzin dotkniętych zubożeniem, bezrobociem,

*         śledzenie losów absolwentów,

*         udział absolwentów w ważnych momentach życia szkoły,

*         aktywność klubu absolwenta, organizacja spotkań absolwentów.

 

a.       Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę

Współczesna szkoła dba przede wszystkim o wszechstronny rozwój osobowości ucznia, kształtując takie cechy jak: otwartość, aktywność, kreatywność i zaangażowanie. Świetnym polem do realizacji tego zadania są zajęcia pozalekcyjne, będące przedłużeniem procesu dydaktyczno-wychowawczego, a zarazem formą rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia ucznia, a także zagospodarowującą kulturalny wypoczynek i rozrywkę. Zajęcia pozalekcyjne posiadają niekwestionowane zalety. Przede wszystkim młodzież poznaje ludzi o podobnych zainteresowaniach, uczy się funkcjonować w grupie, nawiązuje znajomości, poznaje siebie – swoje pasje, zainteresowania, odnajduje swoje hobby, ale także odkrywa te obszary, które go nie interesują. Ponadto uczy się organizować sobie czas, dzieląc go między obowiązki i przyjemności, poznaje niezawodny sposób radzenia sobie ze stresem – wykonywanie czynności, które sprawiają radość, wyciszają umysł. Zajęcia dodatkowe wymagają innej aktywności niż te podczas szkolnych lekcji, zmuszają do kreatywności, twórczego myślenia, eliminują stres związany z lekcyjnym ocenianiem. Jest to jeden z najlepszych sposobów zapobiegania nudzie i wspomagania osobistego rozwoju.     W naszej szkole organizuje się zajęcia pozalekcyjne we właściwy i zgodny z potrzebami dzieci i młodzieży sposób:

Ø  zajęcia rekreacyjno – sportowe,

Ø  rozwijanie możliwości i umiejętności w zakresie kultury fizycznej uczniów w oparciu o wykorzystanie istniejących przy szkole obiektów sportowych oraz poprzez ścisłą współpracę z pływalnią „Kapry”, z fundacjami np. LOTTO – MILION MARZEŃ,

Ø  zajęcia z uczniem zdolnym,

Ø  wspieranie działalności Koła Młodego Europejczyka,

Ø  udział w Szkole Liderów EuroWeek,

Ø  rozszerzanie działalności szkolnego wolontariatu,

Ø  wykorzystywanie przez uczniów i nauczycieli TI na lekcjach i w projektach wspólnie realizowanych.

 

2.         Szkoła posiada nowoczesną bazę umożliwiającą świadczenie usług edukacyjnych na najwyższym poziom.

Każda placówka oświatowa, aby mogła skutecznie realizować misję, wymaga określonych warunków funkcjonowania - estetycznych i materialnych.

W szkole i wokół szkoły jest zrobione bardzo dużo: wybudowana nowa nowoczesna sala gimnastyczna, wielofunkcyjne boiska, wymieniony węzeł co, termoizolacja budynku.

Boiska zewnętrzne po zajęciach szkolnych oraz w weekendy są udostępnione środowisku lokalnemu. Szkoda, iż mimo udostępnionego regulaminu korzystania, wiele urządzeń jest bezmyślnie niszczonych, wręcz świadomie dewastowanych.

Każda sala lekcyjna wyposażona jest w komputer z łączem internetowym, projektor multimedialny, wiele nowoczesnych pomocy dydaktycznych, które są systematycznie uzupełniane.

Biblioteka z czytelnią, wyposażoną w 8 stanowisk komputerowych, stanowią pracownię szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. Księgozbiór biblioteczny liczy 12416 woluminów. Są tu lektury szkolne, literatura obyczajowa i przygodowa dla młodzieży, książki popularnonaukowe. Na miejscu w czytelni uczniowie mogą korzystać z bogatego księgozbioru podręcznego zawierającego  encyklopedie, słowniki, przewodniki i wydawnictwa albumowe.

Wśród prenumerowanych przez szkołę czasopism znaczna część to pisma dla młodzieży, które można czytać na miejscu.

Biblioteka posiada również zbiory audiowizualne – płyty CD z nagraniami filmów i programów dydaktycznych. Zbiory te wykorzystywane są podczas lekcji oraz indywidualnie w czytelni.

W szkole od zawsze działa stołówka. Panie pracujące są zobligowane, aby przygotowując posiłki dla młodzieży, stosować aktualną wiedzę w zakresie dietetyki, stąd też obiady są podawane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia młodzieży wynikającymi z norm żywienia.

W sierpniu 2016 r. rozpoczęła się wymiana ogrodzenia wokół szkoły (inwestycja jest rozłożona na lata). Remontu nadal wymagają podesty wejściowe od al. Wojska Polskiego i ul. Kubusia Puchatka. Na terenach szkolnych zainicjowane są ogrody z różnorodną roślinnością (w tym ogrody różane).

W szkole podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w szkole programów nauczania i poszerzania oferty zajęć.

W związku z wprowadzoną reformą oświaty szkoła została wyposażona w sprzęt i pomoce do edukacji wczesnoszkolnej, zorganizowana została świetlica, plac zabaw, dostosowane łazienki.

 

3.         Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie czują się bezpiecznie.

Działania szkoły zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły i rodziców.

Bezpieczne warunki rozwoju psychicznego i fizycznego oraz różnorodność zajęć pozalekcyjnych sprawiają, że uczeń jest zadowolony i ma satysfakcję z pobytu w szkole. Szkoła powinna zapewniać także pracownikom oraz innym osobom w niej przebywającym zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki. Organizacja zajęć musi odpowiadać wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki.

*       W Rocznych Planach Wychowawców Klas znajduje się tematyka:

*       Strategii działań zapobiegających zjawiskom patologii wśród uczniówBezpieczna i przyjazna szkoła” oraz współdziałanie ze wszystkimi instytucjami zainteresowanymi poprawą bezpieczeństwa (placówki oświatowe, sąd, policja, straż miejska).

*        „Strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem” w tym tematyki związanej z dopalaczami (dokument ten zobowiązuje dyrektora, wychowawców, pedagogów do podejmowania działań wśród uczniów, u których stwierdza się wysokie prawdopodobieństwo uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych),

*       z programu TZA-ART,

*       „Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem”,

*       elementy programu wspomagające rozwój emocjonalny.

W roku szkolnym 2016/2017, po spełnieniu wysokiego poziomu 6 standardów ochrony dzieci i wysokiej jakości realizowanych programów, szkoła otrzymała kontynuację certyfikatu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

 

4.         Szkoła jest instytucją współpracującą ze społecznością lokalną

Bardzo ważnym aspektem pracy szkoły jest jej właściwe funkcjonowanie w środowisku lokalnym. Prawidłowo zaplanowana i konsekwentnie prowadzona współpraca ze środowiskiem ma ogromny wpływ na pozycję i postrzeganie szkoły.

Integracji szkoły ze środowiskiem mają służyły następujące zadania:

*      wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym poprzez upowszechnienie jej osiągnięć,

*      stworzenie warunków do autentycznego udziału rodziców w życiu szkoły poprzez:

*       zebrania z rodzicami, na których omawiane są najważniejsze sprawy związane z działalnością edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną,

*       spotkania dyrekcji z Radą Rodziców, mające na celu opracowanie działań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły,

*       indywidualne spotkania i konsultacje rodziców z wychowawcami i nauczycielami przedmiotowymi,

*       lepsza wymiana informacji za pośrednictwem wprowadzonego od 01 września 2016 r. e-dziennika (wdrażanego w roku szkolnym 2015/2016) i szkolnej strony internetowej,

*       współpraca z organem prowadzącym szkołę i Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa,

*       utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami, wspierającymi działalność dydaktyczno –opiekuńczo - wychowawczą szkoły:

*       z organem prowadzącym szkołę,

*       ze środowiskiem patronackim – zespołem „Mazowsze”,

*       z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,

*       z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

*       z pływalną „Kapry”,

*       z Policją,

*       z Sądem Rodzinnym,

*       z Kuratorami sądowymi i społecznymi,

*       ze Strażą Miejską,

*       z biurem promocji miasta,

*       z Pruszkowską Spółdzielnią Mieszkaniową,

*       z parafią św. Kazimierza,

*       z pruszkowskim harcerstwem i kombatantami,

*       z pruszkowskim Towarzystwem Historycznym,

*      udział w imprezach okolicznościowych i świętach państwowych,

*      prezentacja szkoły za pośrednictwem Spółdzielczej Telewizji Kablowej, lokalnej prasy.

Uważamy, że stworzenie przyjaznego klimatu wokół szkoły, bazującego między innymi na bardzo dobrych relacjach z wyżej wymienionymi grupami społecznymi i instytucjami, powoduje, że szkoła również będzie dobrze postrzegana przez organ prowadzący jak i organ nadzoru pedagogicznego.

 

5.    Szkoła jest efektywnie zarządzana

                Sprawne zarządzanie naszą szkołą polega na organizowaniu warunków sprzyjających pracy zespołowej, stawianiu na mądrość wszystkich zainteresowanych przyszłością szkoły.

           Jednym z podstawowych zadań związanych z zarządzaniem szkołą jest sprawowanie przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego, który w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego powinien:

J  dostarczać nauczycielom i rodzicom informacji na temat jakości i efektywności ich pracy,

J  służyć podnoszeniu efektów pracy szkoły,

J  wspierać rozwój zawodowy nauczycieli.

Od 1 września 2016 r. szkoła otrzymała pozwolenie Organu Prowadzącego na funkcjonowanie dziennika elektronicznego.

        Nadzór pedagogiczny w naszej szkole jest realizowany zgodnie z planem nadzoru przedstawianym przez dyrektora szkoły Radzie Pedagogicznej.

        Posiadane umiejętności i cały wysiłek organizacyjny kierujemy na spełnienie przez szkołę jak najwyższych poziomów wymagań, o których mowa w rozporządzeniu MEN.

Sprawny i skuteczny nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły sprzyja podwyższaniu jakości jej pracy a zasady jego organizacji muszą być czytelne i znane nauczycielom.

Dyrektor wspiera kadrę w podnoszeniu jakości jej pracy poprzez:

J  tworzenie szans równego rozwoju,

J  organizowanie opieki nad początkującymi nauczycielami,

J  nadzorowanie i  ocenianie pracy każdego nauczyciela,

J  docenianie sukcesów i eliminację niedociągnięć nauczycieli.

 

Powyższa zmodyfikowana Koncepcja została przyjęta przez Radę Pedagogiczną na zebraniu w dn. 11.09.2017 r. po konsultacjach w zespołach przedmiotowych i podczas zebrań z rodzicami w dn. 06.09.2017.